อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดกลางและอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดเล็ก ซึงนอกจากจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อการส่งออกอีกด้วย ซึ่งความจริงแล้วช่างฝีมือที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย เป็นช่างที่มีฝีมือดี และมีความละเอียด จึงทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ได้มีความสวยงามและมีคุณภาพดีตามไปด้วย แต่สิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย คือ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้ที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เนื่องจากไม้ตามธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง อย่างเช่น ไม้สัก ไม้แดง ดังนั้นจึงต้องมีการหาวัตถุดิบไม้ชนิดอื่นมาใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างเช่น ไม้ยางพารา ที่เป็นผลพลอยได้จากต้นยางที่มีอายุมากกว่าสามสิบปี ซึ่งไม้ยางพาราก็เป็นวัสดุที่สามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นิเจอร์ไม้ได้ดีไม่แพ้ไม้ชนิดอื่น ทั้งยังมีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายอีกด้วย

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.