ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปหมายถึงไม้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจากไม้ซุงท่อน ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น เลื่อย ถาก เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง หรือเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นต่อไป กระบวนการแปรรูปไม้เพื่อทำเป็นเสาหรือหมอนรองรถไฟซึ่งอาจเรียกว่าการแปรรูปไม้ซุงขนาดเล็กนั้น วิธีการแปรรูปนี้ก็ยังใช้วิธีถากด้วยขวานกันอยู่ แต่ในกระบวนการแปรรูปไม้ขนาดใหญ่นั้น หากการนั้นทำเพื่อแบ่งไม้ออกเป็นสองส่วนหรือหลายส่วน ก็มีความจำเป็นต้องใช้เลื่อย โดยเลื่อยก็มีหลายประเภทที่จะเลือกใช้ หากเลื่อยที่ใช้แรงงานคนเลื่อยก็มักเป็นเลื่อยชัก หากเป็นเลื่อยที่ใช้ในโรงงานเลื่อยนั้น ก็อาจเป็นเลื่อยที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีหลายแบบ  ได้แก่ เลื่อยชัก เลื่อยสายพาน เลื่อยวงเดือน ซึ่งมีเกล็ดความรู้อยู่ว่า โรงเลื่อยจักรนั้นจัดเป็นอุตสาหกรรมโรงงานเกิดขึ้นก่อนอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับไม้

การเรียกชื่อไม้แปรรูปในประเทศไทยนั้นนิยมเรียกชื่อตามจุดมุ่งหมายของการนำไม้แต่ละชนิดไปใช้ เช่น ไม้เสา ไม้คาน ไม้ตง ไม้คร่าว ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้ระแนง เป็นต้น ส่วนต่างประเทศนั้นจะเรียกชื่อไม้ตามขนาดไม้ ได้แก่ ไม้ที่มีความหนาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้าง ถ้ามีความกว้างน้อยกว่า 150 มิลลิเมตรให้เรียกว่าไม้หน้าแคบ ถ้ามีความกว้างมากกว่า 150 มิลลิเมตรให้เรียกว่าไม้หน้ากว้าง เป็นต้น และการเรียกชื่ออื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดกฏเกณฑ์ที่ตั้งชื่อให้เรียกต่างกันไป เพื่อบอกชนิดของไม้ เช่น ไม้หน้าเล็ก ไม้หน้าใหญ่ ไม้ตับ ซุงเหลี่ยม เป็นต้น ซึ่งชื่อนี้อาจมีการเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศก็ได้

กระบวนการแปรรูปไม้ด้วยเลื่อยจักรนั้น ในตามปกติแล้วปริมาตรของไม้แปรรูปจะเหลือปริมาตรเพียงร้อยละ 40-70 ของปริมาตรไม้ท่อน ซึ่งความแตกต่างที่ห่างกันมากนี้ ก็มีปัจจัยอื่นเป็นตัวแปรว่าปริมาตรของไม้แปรรูปที่ได้นั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดของไม้ท่อน ลักษณะของไม้ว่าตรงหรือคดงอ ซึ่งส่วนไม้ที่เสียจากกระบวนการแปรรูปก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นำมาเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกำลัง เป็นต้น

Related posts: