ไม้สักสวนป่า

ไม้สักสวนป่า

ปัญหาของไม้สักสวนป่าได้เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการรณรงค์ให้ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งทางกระทรวงได้สนับสนุนให้ปลูก ซึ่งก็มีประชาชนนิยมปลูกกันมากเข้าโดยเฉพาะไม้สักเพราะถือว่าเป็นไม้ราคาสูงปลูกแล้วไม่ขาดทุนแน่นอน แต่เมื่อต้องการขายกลับมีกฏหมายข้อหนึ่งระบุว่า

“อนุญาต ให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน ไม้ปาร์เก้ โดยใช้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปจากสวนป่าที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ ชนิดไม้ดังนี้คือ ไม้ยูคาลิปตัส ยางพารา สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และตาล และ ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้สักจากสวนป่าหรือไม้สักที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน เนื่องจากขัดกับนโยบายกรมป่าไม้ และอาจมีปัญหาด้านการควบคุมของเจ้าหน้าที่ และยังสำทับมาอีกว่า ให้จังหวัดปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส 0704(2)/ว.12636 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2525 เรื่องซ้อมความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาและอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ข้อ 7 ”

ซึ่งจากการไม่อณุญาติให้โรงงานแปรรูปไม้รับไม้สักจากสวนเศรษฐกิจเข้าแปรรูปนี้เองจึงทำให้เกิดปัญหากันมากขึ้น ทั้งประชาชนที่ปลูกและเจ้าของโรงงานที่คิดตั้งโรงงานเพื่อรองรับตลาดไม้สักจากสวนเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลไม่ได้สนับสนุให้ถึงที่สุด จึงได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งที่ไม้สักสวนป่าเศรษฐกิจเหล่านี้สามารถนำเข้ามาแปรรูปเพื่อการตลาดได้มาก เช่น เครื่องเรือน ปาร์เก้ เป็นต้น

Related posts: