รูปแบบลูกตั้งลูกนอนบันได

บันไดตามปกติต้องมีความรู้ในการสร้างมารองรับ เพราะช่วงการเก้าเท้าขึ้นลงของมนุษย์นั้นต้องการความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับจังหวะการก้าวเท้า ไม่ใช่ว่าการสร้างบันไดต้องการความสูงความกว้างของลูกตั้งลูกนอนเท่าไรก็ได้ ซึ่งในการคำนวณขนาดของลูกตั้งลูกนอนบันไดก็มีสูตรในการคิดต่างๆ เช่น

– 2R + T = 600 mm.
– 2R + T = 625 mm.
– R + T = 450 mm.

หมายเหตุ
R คือ Riser แปลว่า ลูกตั้งบันได และ
T คือ Tread แปลว่า ลูกนอนบันได

นอกจากนี้แล้วตามกฏหมายบ้านพักอาศัยได้กำหนดออกมาว่า ขนาดของลูกนอนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และขนาดของลูกตั้งไม้เกิน 20 เซนติเมตร แต่ก็ไม่ควรใช้ตามขนาดตามที่มาตรฐานกฏหมายกำหนดนี้ไปเลย เพราะถึอว่าขนาดของลูกตั้งลูกนอนที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นเพียงแค่มาตรฐานขั้นต่ำเท่านั้น ซึ่งเจ้าของบ้านก็ควรสังเกตุว่าขนาดของบันไดเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะหากบันไดมีขนาดไม่มาตรฐานแล้วก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินขึ้นลงบันไดได้ ดังนั้นต่อให้ที่บ้านมีบันไดไม้สักดีดี แต่ขนาดรูปแบบลูกตั้งบันไดไม้สักผิดไปก็อาจจะทำให้ต้องสร้างใหม่ได้เช่นกัน

Related posts: