บริษัทค้าไม้

บริษัทค้าไม้ถือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และถือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการดำเนินการของบริษัทค้าไม้โดยทั่วไป ยังมีเหตุผลหนึ่งที่คอยถ่วงดุลการเจริญเติบโตของธุรกิจ สิ่งนั้นคือการขาดแคลนวัตถุดิบหรือเนื้อไม้ที่มีอยู่ภายในประเทศ เนื่องจากต้นไม้ตามธรรมชาติมีการเจริญเติบโตที่ช้า กว่าจะใช้งานได้ก็เป็นเวลาหลายสิบปี ดังนั้นการปลูกต้นไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตอีกหลายสิบปีเป็นสิ่งที่ยากจะคาดการณ์ต่อไปได้ และประเด็นสำคัญก็คือการมีวัสดุสังเคราะห์สำหรับการใช้งานเพื่อทดแทนไม้เกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งถ้าหากผู้บริโภคไม่ยึดติดกับไม้จริงจริง มากไปนัก ก็ยังถือว่าไม้สังเคราะห์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ดีในการเลือกใช้ “ไม้” ในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทค้าไม้บางส่วนจึงหันมาค้าไม้จากต่างประเทศ เป็นตัวแทนนำเข้าต่างๆ หรือการเข้าไปสัมประทานไม้จากต่างประเทศเพื่อการนำไม้ที่เป็นวัถตุดิบเข้ามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งเพื่อการขายในประเทศและการส่งออกยังต่างประเทศ ซึ่งการขาดไม้ที่มีคุณภาพภายในประเทศยังคงมีอยู่ต่อไป

Related posts: